1. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Iłży,
   zwany dalej Świadczeniodawcą udziela świadczeń zdrowotnych:
   1) dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy
       medycznej,
   2) zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
   3) z należytą starannością,
   4) z poszanowaniem praw pacjenta.

2. Świadczeniodawca zapewnia należytą organizację i dostępność do udzielanych
    świadczeń zdrowotnych na warunkach określonych w umowach o udzielanie
    świadczeń zdrowotnych zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Świadczeniodawca zapewnia rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia:
   1) osobistego,
   2) telefonicznego (kartoteka POZ: 048 616-33-67, 
                            kartoteka poradni dziecięcej: 048 616-15-45),
   3) za pośrednictwem osoby trzeciej.

4. Świadczenia zdrowotne w podstawowej opiece zdrowotnej udzielane są,
    o ile to możliwe, w dniu zgłoszenia.

5. Świadczenia zdrowotne w przypadkach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia
    udzielane są niezwłocznie.

6. Pacjent (świadczeniobiorca) ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej
    podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych
    ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej, niż dwa razy w roku kalendarzowym,
    a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych.
    Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania
    udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę
    i położną SPZPOZ w Iłży oraz innych przyczyn niezależnych od woli
    świadczeniobiorcy. Pacjent dokonuje wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ
    poprzez złożenie deklaracji wyboru w GSPZPOZ w Iłży.

7. GSPZPOZ w Iłży obowiązany jest:
   1) udostępnić pacjentowi POZ deklarację wyboru i sprawdzić poprawność
      wypełnienia,
   2) przed przyjęciem deklaracji wyboru sprzwdzić uprawnienia do korzystania
       ze świadczeń opieki zdrowotnej,
   3) przechowywać wypełnione deklaracje z zachowaniem wymogów wynikających
       z ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Pacjent ubiegający o świadczenie zdrowotne obowiązany jest przedstawić dokument
    potwierdzający fakt ubezpieczenia.

 

 

 UprawnieniPozaKolejnoscia.pdf

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2005-01-05 11:17:48 | Data modyfikacji: 2017-08-31 10:32:07.
Data wprowadzenia: 2005-01-05 11:17:48
Data modyfikacji: 2017-08-31 10:32:07
Opublikowane przez: Jacek Pypeć