1. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Iłży prowadzi listy
   oczekujących na świadczenia z zakresu specjalistyki ambulatoryjnej (poradnia leczenia
   uzależnień i współuzależnienia od alkoholu oraz poradnia stomatologiczna), zgodnie
   z zasadami, o których mowa w art. 20 i 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Iłży prowadzi
   dokumentację medyczną zawierającą dane i informacje medyczne dotyczące stanu
   zdrowia pacjentów oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakładzie.

   Dokumentacja dzieli się na:

1) dokumentację indywidualną - odnoszącą się do poszczególnych pacjentów
    korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu,
2) dokumentację zbiorczą - odnoszącą się do ogółu pacjentów korzystających
    ze świadczeń zdrowotnych zakładu lub określonych grup tych pacjentów.

    Dokumentacja indywidualna jest prowadzona dla poszczególnych pacjentów
    korzystających ze świadczeń zdrowotnych na formularzach lub drukach,  a w szczególnie
    uzasadnionych przypadkach w innej formie pisemnej (historia zdrowia i choroby,
    historia choroby, skierowania, zaświadczenia, orzeczenia, karty informacyjne).
    Dokumentacja zbiorcza prowadzona jest w formie ksiąg, rejestrów, formularza
    lub kartotek. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.XII 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 
3. Zakończoną dokumentację indywidualną oraz zakończoną informację zbiorczą
    przechowuje archiwum zakładu.

4. Dokumentację medyczną ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz pogotowia
    ratunkowego przechowuje SPZZOZ - Szpital Rejonowy w Iłży.

5. Okresy przechowywania dokumentacji medycznej:
    - dokumentacja zakładu - 20 lat,
    - dokumentacja indywidualna, w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia
      ciała lub zatrucia, jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku
      kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.
    Po upływie okresów dokumentacja zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający
    identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

6. Jeżeli zadania zlikwidowanego zakładu przejmuje inny zakład, zakład ten przejmuje
    dokumentację bieżącą i archiwalną zakładu likwidowanego.

7. Sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii następuje na koszt pacjenta (wnioskodawcy),
    za pokwitowaniem.

8. Udostępnianie dokumentacji wewnętrznej pacjenta na zewnątrz zakładu organom
   i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów następuje na podstawie
   decyzji Kierownika zakładu (przy zachowaniu poufności i ochrony danych osobowych za
   pokwitowaniem i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli udostępnia się oryginał
   dokumentacji).

9. Prowadzenie i archiwizowanie ksiąg rachunkowych reguluje ustawa o rachunkowości
   (zakład prowadzi archiwum ksiąg).

 

Opublikowane przez: Jacek Pypeć | Data wprowadzenia: 2005-01-05 11:40:08 | Data modyfikacji: 2015-06-22 10:52:31.
Data wprowadzenia: 2005-01-05 11:40:08
Data modyfikacji: 2015-06-22 10:52:31
Opublikowane przez: Jacek Pypeć